Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił termin wyborów parlamentarnych.


Prezydent RP Bronisław Komorowski

 

Czy Ty już zgłosiłeś/aś swój wniosek o wpisanie Ciebie do spisu wyborców sporządzanego przez konsula RP w Tallinie?

 

!!! Nie zwlekaj - Zrób to teraz !!!

 

9 października 2011 - Wybory do Sejmu i Senatu RP

 

 

System elektronicznego zgłaszania się wyborców

 

Minister Spraw Zagranicznych powołał za granicą 263 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

 

W Ambasadzie RP w Tallinie została utworzona Obwodowa Komisja Wyborcza nr. 52.


Uprzejmie informujemy że zgodnie z Kalendarzem Wyborczym dla Wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku, stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 roku, terminy poszczególnych czynności wyborczych przedstawiają się następująco:

- Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą - do dnia 18 września 2011 r.,

- Zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego - do dnia 26 września 2011 roku,

- Zgłaszanie przez wyborców przybywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą - do dnia 6 października 2011 roku,


!!! WAŻNE !!!

 

Uprzejmie informujemy że zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku KODEKS WYBORCZY Wyborcy przebywający w Republice Estonii i posiadający ważne POLSKIE PASZPORTY lub ważne POLSKIE DOWODY OSOBISTE wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez konsula RP w Tallinie.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego:

Ustnie lub pisemnie w siedzibie Ambasady RP w Tallinie, Suur-Karja 1,

Telefonicznie - pod numerem telefonu 627 82 11 LUB 627 82 08

Telefaksem - pod numerem faksu 644 52 21

W formie elektronicznej - wysyłając wymagane dane na: Tallin_amb_rk@msz.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,

- numer ważnego polskiego paszportu (lub ważnego dowodu osobistego) a także miejsce i datę jego wydania,

- w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów
tj., do 6 października 2011.


!!!UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZGŁOSZENIE NIEKOMPLETNE, NIE POSIADAJĄCE WSZYSTKICH WYMAGANYCH WYŻEJ DANYCH
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!


Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest niemożliwe w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony konsulowi RP w Tallinie do 15 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:

- nazwisko i imię (imiona),

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,

- numer ważnego polskiego paszportu (lub ważnego dowodu osobistego) a także miejsce i datę jego wydania,

- w przypadku obywateli Polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców,

- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy

Konsul nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów, wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy.


Głosowanie odbędzie się 9 października w Obowodowej Komisji Wyborczej nr. 52

mającej swoją siedzibę w budynku Ambasady RP w Tallinie

Suur-Karja 1,  w godzinach od 7.00 do 21.00

 

 

 

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport a w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ważny polski dowód osobisty oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzanego przez konsula, właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

 

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Uruchomiony zostanie specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem Internetu.

 

Kodeks wyborczy wprowadził za granicą możliwość głosowania korespondencyjnego. Jeśli wyborca zamierza skorzystać z tej formy głosowania deklaracja w tym zakresie, wyrażona w zgłoszeniu do spisu wyborców,  musi wpłynąć do konsula najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.  W celu uproszczenia procedury dokonywania zgłoszeń na listy wyborców zachęcamy Państwa do korzystania z systemu informatycznego e-wybory umożliwiającego  pośrednictwo internetu.

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy za granicą (i w kraju jeśli wyborca posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu, datę i miejsce jego wydania, lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Deklarując chęć głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 15 dni przed terminem wyborów.

 

Na żądanie osoby uprawnionej, zmieniającej miejsce pobytu, konsul, na podstawie spisu wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie  w  obwodach  głosowania  utworzonych za granicą,  odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego. Jeżeli w jakimkolwiek państwie, w związku z różnymi strefami czasowymi,  głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie internetowej: http://www.pkw.gov.pl/